Zoeken
Winkelmandje

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING LECOBA BV GEVESTIGD TE WINTELRE

Artikel 1 Toepassing

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, montagehandelingen, reparaties, producten en diensten van Technische Handels-onderneming LeCoBa BV gevestigd te Wintelre (hierna te noemen LeCoBa) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 1704116
2. De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en LeCoBa tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
3. Als de door de opdrachtgever gebruikte uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden samentreffen, zullen de laatste prevaleren. LeCoBa kan afwijkende voorwaarden accepteren. De door de opdrachtgever gebruikte voorwaarden zijn voor LeCoBa van toepassing indien LeCoBa deze schriftelijk heeft aanvaard.
4. In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen nog van kracht.

Artikel 2 DefinitiesTechnische Handelsonderneming LeCoBa BV: degene die de onderhavige voorwaarden toepast.

1. Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven.

Artikel 3 Offertes

1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege LeCoBa gedaan, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen.
2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3. Wanneer slechts voor een deel van het uit te voeren of te vervaardigen werk informatie is overgelegd, is LeCoBa niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde deel naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.

Artikel 4 Totstandkomen van overeenkomsten

1. Alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door LeCoBa gemaakte kosten worden naast de overeengekomen prijs afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 5 Prijzen en invoering van de Euro

1. Alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door LeCoBa gemaakte kosten worden naast de overeengekomen prijs afzonderlijk in rekening gebracht.
2. Emballage- en verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De wijze van emballage en verzending wordt door LeCoBa bepaald.
3. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen, tarieven en kosten exclusief verschuldigde omzetbelasting.
4. De invoering van de Euro zal geen aanleiding zijn tot ontbinding of wijziging van de overeenkomst.
5. De door of krachtens de Europese Centrale Bank formeel vastgelegde wisselkoers tussen de nationale valuta, zoals vastgelegd in de overeenkomst, en de Euro is bindend voor beide partijen.
6. Bij de overeenkomst bepalen partijen het tijdstip waarop de omzetting van de nationale valuta in de Euro zal plaatsvinden. Dit tijdstip zal in geen geval later zijn dan de datum waarop de Euro als enige valuta in Nederland zal gelden.
7. De wettelijke interest zal worden vervangen door de interest die door of krachtens de Europese Centrale Bank is vastgelegd met ingang van de eerste dag van geldigheid.

Artikel 6 Wijziging in de opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan LeCoBa worden doorgegeven. Bij opgave op een nadere wijze is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt overschreden.

Artikel 7 Eigendommen van de opdrachtgever

1. Omtrent bewaring en gebruik van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal LeCoBa dezelfde zorg aanwenden als bij zijn eigen bezittingen.
2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij dit voor eigen rekening te verzekeren.

Artikel 8 Eigendommen van LeCoBa

1. Alle aan de klant geleverde producten blijven eigendom van LeCoBa totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan LeCoBa zijn betaald.
2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt deze schade in rekening gebracht, onverminderd het recht verdere kosten en interessen te vorderen.

Artikel 9 Betaling

1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van korting of compensatie zodanig dat LeCoBa binnen de overeengekomen betalingstermijn de beschikking heeft over het gefactureerde bedrag.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de betalingstermijn gesteld op contante betaling.
3. LeCoBa is gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal aan de opdrachtgever een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van deze rente in aanmerking genomen als volle maanden.
4. Het eigendom van goederen en rechten blijft aan LeCoBa en gaat pas over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van alle geleverde goederen en diensten zal hebben voldaan.
5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% te berekenen over het totaal factuurbedrag met een minimum van € 113,45 onverminderd het recht van LeCoBa om de daadwerkelijk gemaakte kosten ter uitwinning van haar rechten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10 Prijswijzigingen

1. Wijzigingen in de kosten van diensten, materialen en/of halffabrikaten benodigd voor de opdracht die intreden na aanvaarding van de opdracht kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
2. Wijzigingen van de aangeboden dan wel overeengekomen prijs, waartoe LeCoBa op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zoals inzake invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhoging en dergelijke, zijn te allen tijde toegestaan.

Artikel 11 Levering

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats “af verkoper”. Levering vindt plaats op het moment waarop de zaken worden aangeboden op de afgesproken en/of gebruikelijke plaats en tijd.
2. Bij franco levering van producten wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending of transport gevolgd tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.

Artikel 12 Deellevering

1. Iedere deellevering, waaronder ook wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Leveringstermijn

1. Als levertijd geldt de termijn welke tussen partijen is overeengekomen. LeCoBa heeft te allen tijde recht op een nalevingtermijn van 30 dagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen levertijd. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever LeCoBa schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 14 Verzuim van de opdrachtgever

1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van diensten of producten door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan diens zijde wordt vertraagd, kan LeCoBa het volledig overeengekomen bedrag in rekening brengen, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.
2. In geval van verzuim van de opdrachtgever kan LeCoBa alle daaraan verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van LeCoBa op de opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

Artikel 15 Overmacht

1. Elke van de wil van partijen onafhankelijke of onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door LeCoBa redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt verstaan: werkstaking, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grond- en/of brandstoffen, brand, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, natuurlijke rampen, oorlog, mobilisering en contingenteringen.
2. Indien een toeleverancier van LeCoBa door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningen in gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig of ondeugdelijk levert, geldt dit ten aanzien van de opdrachtgever voor LeCoBa als overmacht vanaf de datum dat de (na)leveringstermijn zoals vermeld in artikel 13 is verstreken.

Artikel 16 Beëindiging door LeCoBa

1. De opdrachtgever wordt zonder nadere aankondiging geacht toerekenbaar in verzuim te zijn als hij één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
2. LeCoBa heeft in elk van de gevallen van lid 1 het recht al of niet na sommatie en/of gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoedingen gehouden te zijn.
3. Bij surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever is LeCoBa bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden.

Artikel 17 Annulering door de opdrachtgever

1. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan LeCoBa alle voor de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Dit onverminderd het recht van LeCoBa op vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

Artikel 18 Garantie, klachten en reclames

1. Opdrachtgever dient de zaken direct na voltooiing van de opdracht te inspecteren. Reclames betreffende gebreken, welke bij de inspectie zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten worden ontdekt, dienen binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk ter kennisgeving aan LeCoBa te zijn gebracht.
2. Reclames betreffende gebreken, welke niet bij de inspectie zoals vermeld in lid 1 zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten worden ontdekt, dienen binnen 14 dagen nadat deze bij de opdrachtgever zijn gemeld respectievelijk redelijkerwijze aan de opdrachtgever hadden kunnen blijken, schriftelijk ter kennisgeving aan LeCoBa te zijn gebracht.
3. De in de leden 1 en 2 vermelde reclames kunnen in ieder geval niet meer worden ingediend nadat 6 weken na de datum van de voltooiing van de opdracht zijn verstreken.
4. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.
5. Reclames van opdrachtgever hebben in ieder geval geen opschortende werking ten aanzien van betaling van de door LeCoBa aan opdrachtgever in rekening gebrachte en gefactureerde bedragen en/of facturen/nota’s.
6. De aansprakelijkheid van LeCoBa uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag. 7. LeCoBa mag voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.
8. LeCoBa is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt. 9. Op door LeCoBa verkochte artikelen en producten vallende onder enige fabrikanten- c.q. producentengarantie dan wel garantiebepalingen van derden, is het oordeel van de fabrikant c.q. producent als zekerheidssteller van de onderhavige garantie bepalend. LeCoBa is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor verplichtingen, schaden, kosten en interessen voortvloeiende uit garantiebepalingen uitgegeven door derden. Deze bepaling is eveneens en onverkort van toepassing op de z.g. coulance garantie(s).

Artikel 19 Aansprakelijkheid

1. LeCoBa is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke van dan wel gebreke aan het geleverde en/of de emballage, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van LeCoBa of een ondergeschikte.

Artikel 20 Vertrouwelijke informatie

1. LeCoBa is verplicht alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 21 Toepasselijk recht

1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 22 Bevoegde rechter

1. Alle geschillen tussen LeCoBa en de wederpartij zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de competente rechter in het arrondissement van LeCoBa behoudens indien LeCoBa als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.